Trung Quốc 3-2 Việt Nam

gamelogo

  • Trung Quốc thắng
  • Hòa
  • Việt Nam thắng

0 voters